Φορολογικά έντυπα
ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Μ0 Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Μ2 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Μ4 Δήλωση διακοπής εργασιών
Μ5 Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Μ6 Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Μ7 Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου
Μ8 Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Μ9 Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Μ10 Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
Μ11 Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Μ12 Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Μ13 Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)
Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)
ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Ε3 Υποπίνακες Ε3 Υποπίνακες
Ε3 Κατ.Φορ.Αν. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Ν Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19      Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19   Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19   Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19   Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19   Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19   Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων
E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Ε286 Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Ε16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων
Φ01.042 Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών
Φ01.043 Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Φ01.044 Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα
Κωδικοποίηση Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών
Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975
Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975
Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975
Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975
ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN

 

Θ.Ζ.,-50, Ε25 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

 

ΦΠΑ – 012  Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης
Φ1  009-ΦΠΑ Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Φ2  050-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
Φ3  051-ΦΠΑ Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Φ5 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Φ6 Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.
ΦΠΑ-018A  Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

Δ2 Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης
ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

 

Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Β2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.)

 

Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Γ401 Αίτηση χορήγησης δανείου
αίτηση Αίτηση επιστροφής δόσεων
Γ501/2/01 Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων
Β112  2/01 Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Β201 Αίτηση κανονισμού μερίσματος
Β401 Aλλαγή διευθύνσεως
Β409-1-99 Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)
ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τ300  Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών