ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020
 

Φορολογική κλίμακα για Μισθούς, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα

από (€) έως (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 € 10.000 € 9%
10.001 € 20.000 € 22%
20.001 € 30.000 € 28%
30.001 € 40.000 € 36%
40.001 € 44%

Μείωση φόρου εισοδήματος
Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων
εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1)
εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατό είκοσι (1.120)
ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τέσσερα (4)
εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται
κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των
ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των
δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000)
ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρμόζονται για
φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Εξαιρετικά, το ποσό του φόρου που προκύπτει σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά
διακόσια (200) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με
αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:
Ø Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
Ø Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες
Ø Είναι θύματα πολέμου
Ø Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή
εμφυλίου πολέμου

 


Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

από (€) έως (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 € 12.000 € 0,00%
12.001 € 20.000 € 2,20%
20.001 € 30.000 € 5,00%
30.001 € 40.000 € 6,50%
40.001 € 65.000 € 7,50%
65.001 € 220.000 € 9,00%
220.001 € 10,00%

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.


Οι τόκοι και τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).


 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017
 

Φορολογική κλίμακα για Μισθούς, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα

από (€) έως (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 € 20.000 € 22%
20.001 € 30.000 € 29%
30.001 € 40.000 € 37%
40.001 € 45%

Μείωση φόρου εισοδήματος
Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την παραπάνω κλίμακα αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου εισοδήματος.

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την παραπάνω κλίμακα.
Στο φόρο που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου εισοδήματος.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.

Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.


Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητη περιουσία

από (€) έως (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 € 12.000 € 15%
12.001 € 35.000 € 35%
35.001 € 45%

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

από (€) έως (€) Φορολογικός Συντελεστής
0 € 12.000 € 0,00%
12.001 € 20.000 € 2,20%
20.001 € 30.000 € 5,00%
30.001 € 40.000 € 6,50%
40.001 € 65.000 € 7,50%
65.001 € 220.000 € 9,00%
220.001 € 10,00%

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πλέον βάσει κλίμακας και όχι με την εφαρμογή αναλογικού συντελεστή επί ολόκληρου του ποσού.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.


Οι τόκοι και τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).


Σχετικά Αρχεία:

Ν. 4387/2016 – Άρθρο 112 – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
Ν. 4172/2013 (Φορολογία εισοδήματος) – ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ν.4389/2016 – Άρθρο 44 – Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος